Påbyr redningsvest

Påbudet om redningsvest gjelder kun for båter i fart. Fritidsbåter over 8 meter er unntatt fra vestpåbudet.

Påbudet av flyteutstyr skrives inn i lov om fritids- og småbåter i en ny §23a, som lyder slik:

«I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører. Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i  situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis. »

Den nye loven trer i kraft allerede 1. mai i år.