Forslag til vedtektsendringer

Til Harstad Båtforening.

Som kjent vedtok siste årsmøte i februar 2014 at det skulle nedsettes en
komite med formål å ta en gjennomgang av foreningens vedtekter. Dette
arbeid ble sluttført høsten 2014 og oversendt til styret.

I mail av 30.11.14 fra Rolf Mobakk oversender han sine betraktninger ang
komiteens forslag, noe som har medført at vedtekskomiteen har
gjennomgått hans betraktninger og gjort noen endringer i sitt forslag.
Komiteen er også samstemt i sitt reviderte forslag.

Vedlagt følger vedtekter i revidert utgave.

Med vennlig hilsen
Vedtektskomiteen
Jarle Nordahl

Harstad 23.12.14