Havnereglementet

Reglement for båthavna i Hagan, vedtatt på årsmøtet 11.februar 1975, med senere endringer ajourført senest ved Årsmøtet 2018.

§ I. – ANSVARLIG INSTANS
Styret i Harstad Båtforening, er den ansvarlige instans for anlegg og drift av båthavna i Hagan.

§ 2. – LEIE AV BÅTPLASS
Båteiere som er medlem av Harstad Båtforening kan få leie båtplass i foreningens båthavn i Hagan i den utstrekning det er ledig båtplass. Med forbehold om tilpasset plass skal søkeransiennitet legges til grunn. Tilbud om båtplass til flest mulig medlemmer skal være overordnet målsetting for havnedisponeringen. Båtplassen anvises av havnesjefen. Havnesjefen kan når som helst forlange at båteieren skal bytte plass når dette er nødvendig for å få en hensiktsmessig plassering av båtene. Utlån og bytte av båtplass er ikke tillatt uten foreningens samtykke. Båtplass i båthavna som midlertidig ikke ønskes benyttet kan – etter avtale og hvis mulig utlånes av HBF i maksimum 2 år dersom en ikke har båt i havna. Etter dette opphører leieforholdet. Medlemmet er selv ansvarlig for at tidsfristen overholdes. Utleieforholdet forlenges ikke ved familiær overdragelse av båtplassen. Båtplass kan kun overdras til slektning i rett opp- eller nedadstigende linje, eller til foreningen. Ved ekstraordinære forhold – havari,alvorlig sykdom eller liknende kan det søkes styret om utvidet frist. Om utleie av slik plass ikke er mulig svarer tilvist bruker av plassen for alle tilhørende fastsatte leiekostnader. Ved opphør av leieforholdet disponeres båtplassen av foreningen. Båter med størrelse over 10,25 m kan normalt ikke plasseres ved flytekaiene. Størrelsen defineres som lengden på båten inkl. badeplattform , ekskl. baugspyd. Dersom plassen og utliggerne tillater det kan dette kravet fravikes etter behandling i styret med anbefaling av havneleder.

§ 3. – FORTØYNING
Båter som ligger ved flytekaiende må fortøyes forsvarlig med minst 2 fortøyninger forut og 2 akter, og slik at båten alltid ligger klar av flytekaien. Fortøyningen inn mot kaien skal være fjærende for å forhindre rykk og dermed forsterket påstand ved sjøgang.Båter på svai og båter med landfeste skal fortøyes etter anvisning fra havnesjefen.

§4-FORURENSING
Båteiere må sørge for at eksos fra eget fartøy ikke er til ulempe for omgivelsene. Sløying av fisk, oljesøl og annen forurensing som klosettømming o.l. i havna er forbudt. Søppel henlegges i søppelbokser på land.

§5-FERDSEL I HAVNA
Under ferdsel i havna skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøveringen. I farvannet innen­for Bergsodden må farten under ingen omstendighet over­stige 3 knop. Båteiere plikter for øvrig å rette seg etter anvisning fra styret ved havnesjefen.

Joller skal fortøyes eller henlegges slik at de ikke er til sjenanse for andre, og må ikke plasseres oppå kaiene.

§ 6- REGISTRERING
Alle båter skal være registrert og påført registreringsnr.

§7-ANSVAR
Båteier er ansvarlig for den skade han måtte påføre andre båter eller havneanlegget. Alle båter skal ha ansvarsfor­sikring. Båter som på grunn av manglende tilsyn/vedlikehold, f.eks som  snørydding, dårlig/manglende fenderverk og fortøyningstau blir til ulempe/skade på kaianlegg/andre båter i havna eller på opplagsplassen, kan flyttes eller fjernes for eierens regning såfremt forholdet ikke rettes på etter anmodning.

§8-VINTEROPPLAG/SLIPPSETTING
Når båten er satt på land om høsten, må båteierne selv fjerne alle fortøyninger på bryggeplassen. Slippforman­nen eller den han bemyndiger avgjør hvor båten skal plas­seres på opplagsplassen. Når det gjelder tildekking av båten, henstilles båteierne å nytte materiale som ikke vir­ker skjemmende. Eierne skal selv sørge for hensiktsmes­sig underlag og støtter til båten. Han er selvansvarlig for at båten er tilstrekkelig avstemplet på opplagsplassen. Umiddelbart etter at båten er satt på vannet, skal opplags­plassen ryddes av båteieren. Alle rester etter båtpuss og lignende skal fjernes.

For annen bruk av opplagsplassen enn vinteropplag og kortvarig rutinemessig vedlikehold som medfører opphold ut over en uke skal båteier på for­hånd ha innhentet havnesjefens tillatelse. Båter som ikke fjernes fra opplagsplassen om våren, og som det ikke er innhentet skriftlig opplagstillatelse for, kan kreves fjer­net for eierens regning og risiko.

§ 9- FLYTTING AV BÅTER PÅ OPPLAGSPLASSEN
Havnesjefen bestemmer tidspunkt for opp- og utsetting. ­Båter som ikke rekvireres utsatt innen siste utsettdato og blir stående i veien, flyttes for eierens bekostning.

§ 10- PARKERING AV BILER
Biler skal hensettes på parkeringsplassen. Parkering på veiene i havneområdet er ikke tillatt.

§ 11 – Plikter
Alle medlemmer med båtplass plikter å utføre vakttje­neste i havna, samt dugnadsarbeid. Styret bestemmer hvert år minimum antall timer dugnadsinnsats.Medlemmer med båtplass plikter uoppfordret å rydde bryggene for snø.

§ 13- BRUDD PÅ REGLEMENTET
Brudd på disse bestemmelser kan medføre oppsigelse av båtplass i havna. 

HARSTAD BÅTFORENING

Styret