Havneregulativet

HAVNEREGULATIV FOR HARSTAD BÅTFORENING (HBF)
Fastsatt av årsmøtet i HBF 16.februar 2016  – og gjeldende f.o.m mai 2014.

Generelt:

Et hvert opplag på HBF’s område, i havneanlegget eller på land, av båter eller hjulgående innretninger, betinger at man er medlem og har betalt medlemskap i Harstad Båtforening. Eneste unntak er tilreisende i båt, som betaler døgnleie for tilvist plass under oppholdet.

Alle plasser i havneanlegget forvaltes og tilvises av Harstad Båtforening. Tilvist plass er kun til eget bruk og kan ikke utlånes/utleies.
Videre gjelder at et hvert opplag skjer etter forutgående avtale og anvisning – fra enten havnesjef eller aktuelt bemyndiget tillitsvalgt. Opplegg og opplagring som ikke er avtalt er ulovlig, og vil bli anmeldt.
Slippoppsett av båt skal være bestilt, og er i utgangspunktet tidsbegrenset. Gi beskjed om det er kjente avvikende forhold som vil medføre lengre opphold og/eller nødvendig flytting under opplaget.
En sesong er fra 1.6 – 31.5 påfølgende år.

REGULATIV
Medlemskontingent – fastsettes av årsmøtet i HBF hvert år – p.t. kr. 500,-/år.
Medlemskontingent – dokumentert medlemskap i annen forening: kr. 330,-/år.
I. Havneplass:

I.1 Innskudd båtplass:                                            kr. 10.000,-

I.2 Årlig havneleie (pr. breddemeter + 35cm):        kr. 800,-

I.3 Gjesteplass – båtbesøkende:                           pr.døgn kr. 100,-

II. Slippoppsett:
II.1 Båter under 20 fot:                kr. 450,-
II.2 Båter over 20 fot:                  kr. 650,-
II.3 Seilbåter:                              kr. 1.000,-
Evt. pålagt flytting under slippoppholdet betales som oppsett.
III. Landopplag/vinterlagring:
Evt. slippoppsett kommer i tillegg til opplagsleie. Vinterlagring gjelder fram til utgangen av mai – for landopplag etter dette tidspunkt betales ny opplagsleie.

For medlemmer med plass i havna kommer havneleie i tillegg om ikke framleie er avtalt på forehånd, og for hel sesong (fra 1.6- 31.5 påfølgende år)

Slippoppsett kommer i tillegg til opplagsleie. Vinterlagring gjelder fram til utgangen av mai – for landopplag etter dette tidspunkt betales ny opplagsleie.

A. Medlemmer med båtplass i havneanlegget
III.1 Landopplag for medlemmer med båtplass og
som betaler havneleie:
Videre leie: se pkt. III.6                                           Ingen opplagsleie første året

B. Medlemmer uten båtplass i havneanlegget:

III.2 Landopplag båt under 20 fot: 1. sesong          kr. 450,-

III.3 Landopplag båt over 20 fot: 1.sesong             kr. 750,-

III.4 Lagring campingvogner: /sesong                    Kr. 750,-

III.5 Lagring av båt på henger: /sesong                 kr. 750,-

III.6 Landopplegg utover en sesong: /sesong        kr. 1.000,

III.7 Midlertidig vinterplass 7 måneder                   kr. 40,- pr fot

III.8 Midlertidig sommerplass 5 måneder               kr. 40,- pr.fot

REGULATIV – ØVRIGE FORHOLD
IV. Leie ”Karlotbrygga”
Leie ”Karlotbrygga” – Hovedlokale: kr. 2.000,-
Leie ”Karlotbrygga” – Underhuset: kr. 500,-
Leie musikkanlegg: kr. 250,-

V. Vaktgebyr:
Gebyr manglende oppmøte: kr. 1.000,-/vakt

VI. Betalingspåkrav – manglende betaling kontingenter m.m:.
1. purring – kr. 50,-
2. purring – kr. 100,-
3. purring – kr. 150,-
Etter 3. purring sendes kravet til inkasso, og saken forelegges styret for vurdering av medlemsforholdet, herunder mulig tap av medlemskap og båtplass